Mondzorg Oost

Embleem

Tarieven


Tarieven

 • Je mag niet voor verrassingen komen te staan. Alles wat voorzien kan zijn bij behandelingen die meer kosten dan 250 euro zullen we begroten. Ook kun je altijd vooraf naar de kosten informeren. 
 • We werken met een ingenieus systeem; Zorgsom. Samen kunnen we informeren bij je verzekeraar of een behandeling (geheel of gedeeltelijk) wordt vergoed. Wel blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke betaling van de geleverde zorg.
 • We werken met een zogenaamde prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit.  Alle maximumtarieven staan in de beschikking op de NZa site.  https://www.nza.nl
 • Voor tandtechnisch werk geldt de zogenaamde 1 op 1 regel. U kunt de inkoop zien en alleen dit mogen wij in rekening brengen, we zetten er dus niets bovenop. 

Uw rekening

 • Wij versturen onze nota's tegenwoordig zelf. We vinden namelijk dat zorgvuldig en servicegericht declareren van groot belang is. 
 • Na uw bezoek controleren wij of uw zorgverzekering de behandeling vergoedt. Indien uw zorgverzekeraar een deel of de gehele behandeling niet vergoedt, dan ontvangt u van ons een nota. Gewoon met Mondzorg Oost erboven. 
 • Onze nota's verzenden wij bij voorkeur per e-mail. De IDEAL link in deze mail maakt het betalen voor u gemakkelijk en voorkomt foutjes. Wilt u de nota op papier via de post, dat kan. Vraag er even naar.  
 • De nieuwe consumentensite www.mondzorgkosten.nl kan u alles laten zien over codes, procedures en meer.

Verzekeren

 • We kennen in Nederland de verplichte basiszorg, aanvullende verzekeringen en ongevallenverzekeringen.
 • In de verplichte basiszorgverzekering geldt een eigen risico en eigen bijdrage.
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar én de volledige gebitsprothese zijn grotendeels in de basis verzekerd. 
 • Voor overige mondzorg verrichtingen draag je zelf de kosten of kun je je aanvullend verzekeren. 
 • Je kunt je apart aanvullend voor tandheelkundige zorg, orthodontie of ongevallen verzekeren.
 • Op de website www.vergelijkmondzorg kun je alles vinden om een goede keuze te kunnen maken.
 • Op deze bovenstaande sites zal je veelal vinden wat je zoekt. Helaas zijn er erg veel polissen in omloop met allemaal eigen voorwaarden. Die elk jaar ook weer wijzigen. Voor iedereen weer anders dus. Voor ons ook lastig.
 • Voor verdere vragen staan we je graag te woord op 024 - 3294238

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze tarieven zijn volgens de Nederlandse Zorgautoriteit middels de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

Na de behandeling kun je direct bij ons pinnen. Dit heeft onze voorkeur. Ben je verzekerd? Dan kun je ook de nota door ons als service bij de verzekeraar laten indienen. Dit heet clearing en wordt voor ons verzorgd door de firma Intelly. Voor het onverzekerde deel krijg je dan een restnota. Heb je vragen over de nota? Dan kun je deze stellen bij Admizeker op 024-8504919. Of kijk op www.mondzorgkosten .nl / www.allesoverhetgebit.nl. 

De (rest)nota krijg je dan via de mail met een iDeal-link. Wil je de rekening liever via de post ontvangen? Geen probleem, geef dit dan even door bij de balie.

De betalingsvoorwaarden, termijn en sancties die wij hanteren zijn volgens de norm van de vereniging van de beroepsgroep:


1 Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts , mondhygiënist of specialist, verder zorgverlener genoemd.

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

2 In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3 De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.

4 Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.

5 In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%.

De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6 Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting

op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), via www.allesoverhetgebit.nl.

7 De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

8 De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

9 Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

10 Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

11 Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.

12 Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.

13 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

14 Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

16 De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

17 Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Deze betalingsvoorwaarden zijn op 19 december 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) (destijds onder de naam van Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)) gedeponeerd bij de griffie van

de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.

usp icoon

1+ jaar
mondzorg
expertise

usp icoon

Meer dan
17000 tevreden
cliënten

9.4

Cliënt
waardering
0

Mondzorg Oost