Mondzorg Oost

Logos


Goed geregeld & Algemene Handelsvoorwaarden


Wij regelen onze zaakjes graag goed. Maar sommige zaken hebben we echt extra mooi voor elkaar.


 • Wij hebben álles in huis om het hele pakket aan mondzorg te leveren: tandartsen, specialismen, mondhygiënistes en de beste assistentes.
 • En allemaal gediplomeerd zoals het hoort.
 • Wij werken alleen met de beste materialen, richtlijnen, protocollen, apparatuur en technieken. 
 • Bij ons kom je geen grijze randjes langs kroonranden of grijze vullingen tegen. Wij gaan voor echt en blijvend mooi.
 • We bieden de meest moderne mondzorg in een prachtig monumentaal pand met drie afdelingen toegerust op de specifieke behandelingen..
 • Bij ons krijg je de zorg die je verdient. En als je afspraak daarom wat uitloopt, doen we daar niet moeilijk over. En door onze flexibele en goed ontwikkelde manier van plannen en organiseren hoeven andere patiënten niet te wachten.


 • Bij Mondzorg Oost nemen we jouw en onze veiligheid heel serieus. We doen dat vanzelfsprekend volgens alle geldende richtlijnen op het gebied van mondzorg, infectiepreventie, stralingshygiëne en dossierveiligheid. Streng geprotocolleerd en met een duidelijke kwaliteitscontrole. 
 • Altijd alles uit de verpakking, steriel of met eenmalig gebruik. Alleen voor jou. Wel zo hygiënisch.
 • Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd.
 • Alle assistentie is opgeleid volgens het ABC model van de opleider EDIN.
 • De praktijk is PDI-gecertificeerd.
 • Aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), hier zelfs een plus aantekening!
 • Lid van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Door het SBB erkend als leerbedrijf voor het ROC en de HAN.
 • Wij werken volgens de geldende richtlijnen voor infectiepreventie, stralingshygiëne en nascholing.
 • De gebruikte protocollen zijn door TUV gecertificeerd.
 • Wij nemen deel aan onderlinge visitaties, accreditaties en intervisie.


Algemene Handelsvoorwaarden Tandartspraktijk

 1. Afspraken en annuleringen: a. Niet nagekomen afspraken (no show) worden in rekening gebracht. Verzetten en annuleren afspraken dient minimaal 48 uur (in werktijd) van te voren worden doorgegeven aan de receptie per telefoon.  

 2. Betalingen: a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. b. Bij niet-tijdige betaling kunnen administratiekosten en rente worden toegevoegd. Wij werken met de betalingsvoorwaarden opgesteld door de KNMT, je vindt deze bij het kopje tarieven.

 3. Tarieven: a. Tarieven worden op transparante wijze gecommuniceerd aan de patiënt. b. Eventuele prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd door de NZa.

 4. Aansprakelijkheid:  De tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de behandeling, diefstal, ongeval of verlies tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 5. Privacy: a. Patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en b. conform de geldende privacywetgeving bewaard.

 6. Klachtenprocedure: a. Een duidelijke klachtenprocedure is beschikbaar voor patiënten, deze kun je vinden op https://knmt.nl/klachten-en-geschillen. b. Klachten worden serieus genomen en zo snel mogelijk behandeld.

 7. Behandelovereenkomst: a. Voor aanvang van de behandeling/therapie wordt een zorgplan en/of behandelplan opgesteld en besproken met de patiënt. b. De behandelovereenkomst is pas aangegaan en van kracht als de historie van de patiënt bekend is, de behandelaar een zorgplan en een behandelvoorstel doet welke in een begroting is uitgewerkt. Bij het uitblijven van betaling behouden we het recht voor de behandelovereenkomst op te schorten. De betalingsverplichting blijft wel bestaan. Tevens verbreken we terstond de behandelovereenkomst bij onheuse bejegening, agressie of ongepast gedrag van welke aard dan ook richting onze medewerkers. Ook is de behandelovereenkomst opgeschort bij het niet naleven van zorginstructies in combinatie van het herhaaldelijk niet laten uitvoeren van de voorgestelde therapie.

 8. Noodgevallen: In geval van nood wordt de patiënt doorverwezen naar een spoedeisende tandarts of de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp. (TSP spoedplein CWZ te Nijmegen)

 9. Intellectueel Eigendom: Alle materialen en informatie verstrekt door de tandartspraktijk blijven eigendom van de praktijk.

 10. Toepasselijk recht: Op deze handelsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


usp icoon

1+ jaar
mondzorg
expertise

usp icoon

Meer dan
17000 tevreden
cliënten

9.4

Cliënt
waardering
0

Mondzorg Oost